Burgerlijke staat

Let op: de notaris accepteert alleen gelden van een rekeningnummer op naam van degene die op de koopakte staat vermeldChoose FilesNo Files ChosenAccepted file types: jpg, jpeg, jpe, gif, png, js, xcf, mpp. Max. file size: 1 MB

Persoonlijke gegevens persoon 2

Burgerlijke staat

Let op: de notaris accepteert alleen gelden van een rekeningnummer op naam van degene die op de koopakte staat vermeldChoose FilesNo Files ChosenAccepted file types: jpg, jpeg, jpe, gif, png, js, xcf, mpp. Max. file size: 1 MB

Bedrijf Koopt u namens bedrijf?

Naam van het bedrijf

Choose FilesNo Files ChosenAccepted file types: jpg, jpeg, jpe, gif, png, js, xcf, mpp. Max. file size: 1 MB

Choose FilesNo Files ChosenAccepted file types: jpg, jpeg, jpe, gif, png, js, xcf, mpp. Max. file size: 1 MB

Choose FilesNo Files ChosenAccepted file types: jpg, jpeg, jpe, gif, png, js, xcf, mpp. Max. file size: 1 MB

Zegge

Inventaris inclusief? Bod inclusief inventaris?

Op de navolgende onroerende zaak:

Grond

Gewenste datum van overdracht

Notariskeuze

Onder voorbehoud van financiering

Benodigd aantal weken voor financiering

Onder voorbehoud van verkoop eigen woning

Benodigd aantal weken

Onder voorbehoud van technische inspectie

Indien de kosten van reparatie van structurele en onzichtbare gebreken het bedrag overschrijdt van Overschrijdt, dan kan deze overeenkomst door de koper worden ontbonden. Deze ontbindende voorwaarde verloopt 14 dagen na volledig ondertekende koopovereenkomst. De kosten voor de technische inspectie zijn voor rekening van de koper.

Kies datum/tijd

SaveClear

SaveClear

Akkoord met onderstaande voorwaarden

Neem contact op met uw makelaar van Harbourtown Real Estate indien u niet akkoord bent met voorwaarden of indien u vragen heeft.

Ondergetekende is bekend en gaat akkoord met het navolgende als zijnde een onderdeel van de onderhandelingen en verkoopvoorwaarden:

 • Ondergetekende heeft kennis genomen van het feit dat een mondelinge overeenkomst binnen de BES wetgeving bindend en rechtsgeldig is. Ook al is er nog geen koopovereenkomst getekend, bij mondelinge overeenstemming is de koop juridisch gezien tot stand gekomen. De koop komt tot stand op het moment waarop u het bericht krijgt dat de verkoper uw bod met eventuele voorbehouden accepteert. Vanaf dat moment kan geen van beide partijen zich nog eenzijdig terugtrekken. Na de acceptatie van uw bod kunt u geen voorbehouden meer opnemen. Vandaar het belang om alle voorbehouden die u mogelijk heeft gelijktijdig met het bod uit te brengen of uit te werken voordat u een bod uitbrengt.
 • Het tekenen van de koopovereenkomst is een schriftelijke vastlegging van hetgeen mondeling is overeen gekomen. Het tekenen van de koopakte is dus alleen het vervolg op een koop die partijen vervolgens schriftelijk vast wensen te leggen. Deze koopakte wordt soms een ‘voorlopige koopakte’ genoemd. Dit betekent niet dat deze koopakte niet bindend is. De koopakte is bindend. Het betekent dat het een ‘voorloper’ is van de leveringsakte die getekend wordt bij de notaris op de datum van juridische levering. De koopovereenkomst dient uiterlijk 2 weken na de mondelinge overeenkomst ondertekend te worden door koper.
 • De koopovereenkomst wordt opgemaakt volgens een standaard model. Hierin wordt o.a. opgenomen dat koper tot zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen een bankgarantie of waarborgsom stelt van 15% van de koopsom. Dit bedrag dient aan de notaris te worden voldaan. Dit is een gebruikelijke bepaling en wordt standaard opgenomen in de koopovereenkomst. Deze waarborg dient uiterlijk 2 weken na mondelinge overeenkomst gesteld, dan wel overgemaakt te zijn.
 • In de toepasselijke BES wetgeving is geen bedenktijd De bedenktijd zoals deze bijvoorbeeld in Nederland geldt, bestaat op Bonaire in het geheel niet.
 • Wanneer u een voorbehoud financiering in de onderhandelingen heeft meegenomen, dan wordt dit voorbehoud opgenomen in de koopakte. Koper is zich bewust dat in Nederland gevestigde banken geen hypotheek verstrekken voor onroerende zaken op Bonaire. De termijn van dit voorbehoud wordt over het algemeen gesteld op uiterlijk 7 weken, ingaande vanaf het moment van de volledig ondertekende koopovereenkomst. Dit betekent dat u de overeenkomst kunt ontbinden wanneer u voor de financiering geen hypothecaire geldlening of het aanbod daartoe van een erkende geldverstrekkende instelling heeft gekregen.
  In de koopovereenkomst wordt voor dit voorbehoud een maximum bedrag of het daarmee overeenkomende percentage opgenomen. In het geval de bank u geen financiering wenst te verstrekken dient u de mededeling tot ontbinding van de overeenkomst goed te documenteren en te overleggen binnen de termijn waarvoor het voorbehoud geldt. Er dienen ten minste twee afwijzingen van / door erkende financiële instellingen via een ‘aangetekende brief met bericht handtekening retour’ of ‘telefaxbericht met verzendbevestiging’. Pas dan is de koopovereenkomst ontbonden, indien deze binnen de in de koopakte vermelde termijn is overlegd.
 • Een woning die verkocht wordt moet volgens artikel 17 van het Burgerlijk Wetboek BES worden overgedragen ‘vrij van alle bijzondere lasten en beperkingen met uitzondering van datgene welke de koper heeft aanvaard’. Dit betekent dat de verkoper deze lasten en gebreken aan de verkopend makelaar en aan mogelijke kopers moet melden. De verkoper van het onroerend goed heeft dus een mededelingsplicht. De woning moet bij de eigendomsoverdracht de feitelijke eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik nodig zijn. Verkoper staat in voor de afwezigheid van gebreken die dit normale gebruik belemmeren, tenzij deze bij koper kenbaar waren op het moment dat de koop tot stand kwam, of deze zichtbaar en/of aannemelijk zijn. Voor de aanwezigheid van andere (verborgen) gebreken hoeft de verkoper in beginsel niet in te staan. Het risico berust hiervoor bij de koper. De verkoper is verplicht om belangrijke zaken die hem bekend zijn, en voor u als koper van belang kunnen zijn, aan u mee te delen. De hiervoor genoemde mededelingsplicht van de verkoper ontslaat u niet van een eigen onderzoekplicht als koper. Ook zal u duidelijk aan moeten geven wat uw speciale bedoeling(en) zijn met de te kopen onroerende zaak.
 • Indien er sprake is van lidmaatschap van een Vereniging van Eigenaren (VvE) verklaart ondergetekende dat deze alle informatie aangaande de VvE heeft ontvangen waaronder bijvoorbeeld maar niet uitsluitend de splitsingsakte, het huishoudelijk regelement en het financiële overzicht van de VvE.
 • Ondergetekende aanvaardt uitdrukkelijk alle bijzondere lasten en beperkingen die voortvloeien uit de betrekkelijke planbepalingen dan wel overeenkomsten behorende bij het appartementsrecht.
 • Ondergetekende is op de hoogte van de functie aanduiding en toegestane gebruik van het verkochte binnen het Ruimtelijke Ontwikkelingsplan Bonaire (bestemmingsplan).
 • De kosten koper bedragen circa 7% extra kosten. Deze extra kosten bestaan uit 5% overdrachtsbelasting of 8% ABB voor nieuwbouw, notariskosten en inschrijving in het kadaster. Het exacte bedrag van de kosten koper berekent u hier.
 • Verdere bijkomende kosten kunnen zijn (niet opgenomen in de kosten koper): taxatie kosten, afsluitprovisie voor uw hypotheek, bankgarantie, verhuizing, inrichtingskosten en overname van roerende goederen.
 • Mocht u verbouwingsplannen hebben, dan is het aan te bevelen om bij een tweede of latere bezichtiging een aannemer, architect of constructeur mee te nemen. Er ligt een verantwoordelijkheid bij u ten aanzien van informatie die opvraagbaar is bij de gemeente en andere openbare diensten.

Specialist in onroerend goed!

Onze makelaar op Bonaire helpt u graag bij het vinden van uw droomhuis of wellicht het juiste stuk grond waarop u uw eigen huis kunt bouwen of een oceanfront villa. Maar ook zijn we u graag van dienst bij het te koop of te huur zetten van uw woning. Al sinds 1989 is Harbourtown Real Estate de aangewezen plek om u te helpen met het verwezenlijken van uw wensen.

Lees onze andere blogs

Curoil gasflessen

Curoil gasflessen

Wist u dat bij overdracht van een huis op Bonaire de Curoil gasflessen ook moeten worden overgedragen? Bij het...

Lees meer
Vakantieverhuur

Vakantieverhuur

Vakantieverhuur, oftewel korte termijn verhuur, is niet overal toegestaan op Bonaire. In het Ruimtelijk...

Lees meer

Kaya L.D. Gerharts 20, Kralendijk
Bonaire - Caribisch Nederland

Tel (Bonaire): +599 717 5539
Tel (Nederland): +31 (0) 85 888 0508

info@harbourtownbonaire.com

Kantooruren: 8:30AM - 5:30PM
Gesloten op: Zaterdag en Zondag

Neem contact op